Regulamin konkursu „Wygraj opaskę”


§ 1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Komisja – powołana przez Organizatora komisja konkursowa złożona z dwóch przedstawicieli Organizatora, której zadaniem będzie wybranie zwycięzcy Konkursu.

Konkurs – konkurs „Wygraj opaskę” prowadzony przez Organizatora.

Organizator – Adam Bereziuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Devsign Adam Bereziuk, Królewo 41, 82-220 Stare Pole, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający nr NIP: 5792158333, REGON: 221563189.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
­

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu.

Sponsorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze ponadterytorialny zasięg Internetu.

Konkurs jest prowadzony przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany, a podmiotem odpowiedzialnym za Konkurs jest wyłącznie Organizator.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

W konkursie udział mogą wziąć Uczestnicy z zastrzeżeniem ust. 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi posiadać aktywne konto w serwisie Instagram.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, którego treść dostępna jest pod adresem: https://blog.mrplanner.pl/regulamin-konkursu-03. Odnośnik do Regulaminu umieszczony zostanie na stronie Organizatora blog.mrplanner.pl. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez dodanie przez Uczestnika relacji na Instagram Stories na swoim profilu w serwisie Instagram, będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe, oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

W momencie opublikowania, na zasadach określonych w Regulaminie, konkursowej relacji na Instagram Stories przez Uczestnika – Uczestnik, z zastrzeżeniem ust. 4, udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przygotowanego przez Uczestnika rozwiązania zadania konkursowego obejmującej możliwość rozpowszechniania go w Internecie w związku z działalnością Organizatora. Na podstawie udzielonej licencji Organizator nabywa również prawo do udzielania sublicencji w przypadku jeśli ma to związek z działalnością Organizatora.

Dodatkowo z chwilą wypłacenia nagrody Organizator nabywa prawa autorskie do nagrodzonego rozwiązania zadania konkursowego w zakresie możliwości rozpowszechniania rozwiązania zadania w Internecie.

Umieszczając rozwiązanie zadania konkursowego Uczestnik oświadcza, że ma wszelkie prawa do rozwiązania i nie jest ono ograniczone żadnym prawami osób trzecich, a także jest zgodne z prawem i Uczestnik posiada wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunków – jeśli takie składają się na rozwiązanie.

W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, a także ich pracownicy, współpracownicy oraz podmioty powiązane z nimi organizacyjnie (np. wspólnicy spółki).  Ponadto ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

§ 4 Przebieg Konkursu

Konkurs odbywa się od dnia 8.05.2019 r. do godziny 23:59 dnia 13.05.2019 r.

Zadaniem Konkursowym jest dodanie przez zalogowanego w Serwisie Instagram Uczestnika Konkursu relacji (Instagram Stories) na swoim profilu, o którym mowa w § 3 ust 2 Regulaminu zawierającego odpowiedź na temat „Pokaż na swoim Instagram Stories, że planujesz ślub z naszą darmową aplikacją weselną Mr. Planner. Jak? Pełna dowolność! Na przykład screen ze swojego konta albo zdjęcie, na którym widać, że korzystasz z naszego organizera na telefonie, tablecie lub komputerze. Oznacz nas w swojej publicznej relacji @mrplanner.pl, byśmy mogli ją zobaczyć.”

Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno rozwiązanie zadania konkursowego i nie może go edytować po umieszczeniu. W wypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednego takiego komentarza, w Konkursie weźmie udział tylko ten nadesłany jako pierwszy.

Zabrania się umieszczania odpowiedzi zawierających treści wulgarne, naruszające dobre obyczaje lub bezprawne.

§ 5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród

Komisja wybierze zwycięską relację, wybierając najciekawsze, w jej ocenie, rozwiązanie zadania konkursowego. W Konkursie nagrodzona zostanie 1 osoba, której relacja zostanie wybrana przez Komisję jako zwycięska.

Wyłonienie zwycięzcy Konkursu nastąpi w terminie do 1 Dnia roboczego po jego zakończeniu.

Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana została nagroda w postaci opaski do włosów (widoczna we wpisie konkursowym).

W przypadku zwycięzcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej – Organizator przyzna zwycięzcy dodatkową nagrodę, o wartości 11,11% (zaokrągloną do pełnych złotych) przyznanych nagród – celem pokrycia należnego podatku od nagrody. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Nazwa profilu zwycięzcy Konkursu zostanie umieszczona na profilu Organizatora (https://instagram.com/mrplanner.pl) w serwisie Instagram w ciągu 1 Dnia roboczego od dnia wyłonienia zwycięzcy przez Komisję, które nastąpi nie później niż w terminie 14.05.2019 r. od zakończenia Konkursu.

Organizator niezwłocznie skontaktuje się poprzez serwis Instagram ze zwycięzcą Konkursu, w celu uzyskania danych niezbędnych do dostarczenia mu nagrody, a także uiszczenia właściwego podatku, o którym mowa w ust. 4.

Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi w terminie 3 Dni roboczych dane, o których mowa w ust. 6. Brak podania tych danych we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie skutkuje utratą prawa do nagrody i wyłonieniem nowego zwycięzcy w jego miejsce na zasadach określonych w Regulaminie.

Organizator wyśle nagrodę zwycięzcy pocztą lub firmą kurierską na podany przez zwycięzcę adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przekazanie nagrody nastąpi w ciągu 5 Dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło opublikowanie danych zwycięzcy Konkursu.

Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne lub inne towary.

Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez zwycięzcę na rzecz osób trzecich przed odbiorem nagrody przez zwycięzcę Konkursu.

§ 6 Reklamacje

Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu.

Reklamacja powinna być złożona na adres drogą elektroniczną na adres: kontakt@mrplanner.pl. Organizator zaleca, żeby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać dane Uczestnika oraz, że dotyczy ona konkursu „Wygraj opaskę”.

Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku gdy reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie.

Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu w oparciu o przepisy prawa.

§ 7 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Organizator.

Podanie danych osobowych przez osoby biorące udział w Konkursie ma charakter całkowicie dobrowolny, lecz jest niezbędne dla udziału w Konkursie, w tym do ogłoszenia imienia i nazwiska zwycięzcy, a także wydania nagrody zgodnie z Regulaminem.

Uczestnik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, a także poprawienia ich.

§ 8 Postanowienia końcowe

Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: kontakt@mrplanner.pl.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie (https://blog.mrplanner.pl/regulamin-konkursu-03) oraz w siedzibie Organizatora.